ЗДИППК – май-юни 2024 г. (ОЦЕНКИ)

Всички явили се на ЗДИППК/ДИППК, сесия май-юни 2023/2024 уч. година могат да разберат окончателната си оценка на https://infopriem.mon.bg с входящ номер и код за достъп от Служебната бележка за допускане, лично от съответните класни ръководители или в канцеларията на ПГАСГ.

Всеки, който желае да се запознае с рецензията на писмената си работа и решението на комисията може да го направи от 05.06.2024 г. до 07.06.2024 г. от 9:00 до 13:00 ч. в стая 101.

Всички недопуснати до ЗДИППК, сесия май-юни 2023/2024 г. или получили оценка Слаб (2), могат да подадат заявление за явяване на ЗДИППК, сесия август-септември 2023/2024 г. в периода от 26.06 до 10.07.2024 г. в канцеларията на ПГАСГ (стая 111).

Съгласно чл.3 ал.12 от Наредба №1 от 19 февруари 2020 г. за организацията и провеждането на изпитите за придобиване на професионална квалификация:

Учениците и зрелостниците не могат да променят направения избор за начина за явяване на задължителния държавен изпит/държавния изпит за придобиване на професионална квалификация в изпитните сесии на една и съща учебна година


Задължителен държавен изпит за придобиване на професионална квалификация – част по ТЕОРИЯ на професията ще се проведе на 20.05.2024 г. от 8:30 ч.

Всички зрелостници, подали заявление за явяване на ЗДИППК, чрез писмен изпит върху изпитна тема от НИП и получили служебна бележка за допускане до ДЗИ/ЗДИППК, да се явят в сградата на ПГАСГ не по-късно от 7:45 ч.

Зрелостниците да носят:

  1. Документ за самоличност – лична карта, шофьорска книжка или международен паспорт;
  2. Служебната бележка за допускане до ДЗИ/ЗДИППК, сесия май-юни 2024 г.;
  3. Химикали пишещи със син цвят;
  4. Чертожни инструменти и принадлежности – съобразно спецификата на изучаваната специалност.

Задължителен държавен изпит за придобиване на професионална квалификация – част по ПРАКТИКА на професията ще започне на 21.05.2024 г. от 13:00 ч.

Всички зрелостници от специалности: „Строителство и архитектура“, „Водно строителство“, „Транспортно строителство“, „Геодезия“, „Парково строителство и озеленяване“ и „Архитектурна реставрация“, подали заявление и допуснати до ЗДИППК, чрез писмен изпит, да се явят в сградата на ПГАСГ на 21.05.2024 г. не по-късно от 12:15 ч.


Задължителен държавен изпит за придобиване на професионална квалификация – чрез защита на ДИПЛОМЕН ПРОЕКТ в теоретичната част и представяне на практическа разработка.

Защитите на Дипломни проекти ще се провеждат в сградата на ПГАСГ по утвърден график.

Всички зрелостници, предали дипломните си работи и допуснати до защита, ще получат, от председателите на съответните комисии, подробна информация за реда и условията на явяването им.

 


Повече информация четете тук.