ОБНОВЕНА: ЗДИППК – СЕСИЯ „МАЙ-ЮНИ 2023“

Разглеждане на писмени работи и запознаване с рецензията на комисията

На зрелостниците, които желаят да видят оценката си и да се запознаят с рецензията на комисията от ЗДИППК, чрез писмен изпит върху изпитна тема, сесия май-юни 2023 г., ще им бъде предоставен достъп до писмените работи на 15.06.2023 г. /четвъртък/ от 9:00 до 14:00 ч. в стая 101.


Задължителен държавен изпит за придобиване на професионална квалификация – част по ТЕОРИЯ на професията ще се проведе на 23.05.2023 г. от 8:30 ч.

Всички зрелостници, подали заявление за явяване на ЗДИППК, чрез писмен изпит върху изпитна тема от НИП и получили служебна бележка за допускане до ДЗИ/ЗДИППК, да се явят в сградата на ПГАСГ не по-късно от 7:45 ч.

Зрелостниците да носят:

  1. Документ за самоличност – лична карта, шофьорска книжка или международен паспорт;
  2. Служебната бележка за допускане до ДЗИ/ЗДИППК, сесия май-юни 2023 г.;
  3. Химикали пишещи със син цвят;
  4. Чертожни инструменти и принадлежности – съобразно спецификата на изучаваната специалност.

Задължителен държавен изпит за придобиване на професионална квалификация – част по ПРАКТИКА на професията ще започне на 31.05.2023 г. от 13:00 ч.

Всички зрелостници от специалности: „Строителство и архитектура“, „Водно строителство“, „Транспортно строителство“, „Геодезия“, „Парково строителство и озеленяване“ и „Архитектурна реставрация“, подали заявление и допуснати до ЗДИППК, чрез писмен изпит, да се явят в сградата на ПГАСГ на 31.05.2023 г. не по-късно от 12:15 ч.


Задължителен държавен изпит за придобиване на професионална квалификация – чрез защита на ДИПЛОМЕН ПРОЕКТ в теоретичната част и представяне на практическа разработка.

Защитите на Дипломни проекти ще се провеждат в сградата на ПГАСГ по утвърден график. Информация за провеждането на защити на дипломни проекти може да намерите тук.

Всички зрелостници, предали дипломните си работи и допуснати до защита, ще получат, от председателите на съответните комисии, подробна информация за реда и условията на явяването им.