Поправителна сесия ДФО

График за провеждане на поправителна изпитна сесия – АВГУСТ 2023 г.,

за ученици от 12 клас в дневна форма на обучение и ученици минали години

Предмет

Дата

Час

Място

на провеждане

Състав на комисията по оценяване

Състав на комисията по организация на изпита

Сгради и съоръжения СПП 12д кл. 15.08.23г. 9.00ч. Каб. 320 инж.Красимира Стоянова – председател

инж. Атанас Тодоров – член

Тотка Златанова

Станимир Бойчев

Организация на строителството – СПП 12а кл. 15.08.23г. 9.00ч. Каб. 320 инж. Атанас Тодоров – председател

инж. Красимира Стоянова – член

Тотка Златанова

Станимир Бойчев

УП по водоснабдяване и канализация на населени места СПП 12в кл. 15.08.23г. 9.00ч. Каб. 320 инж.Янко Станчев- председател

инж.Димитрина Александрова – член

Тотка Златанова

Станимир Бойчев

УП по водоснабдяване и канализация на сгради – СПП 12в кл. 15.08.23г. 12.30.ч. Каб. 320 инж.Янко Станчев- председател

инж.Димитрина Александрова – член

Петър Гюдженов

Мирослав Матейски

Прозводствена практика –

СПП 12з кл.

15.08.23г. 9.00ч. Каб. 320 Петя Костадинова – председател

Светослав Киряков – член

Тотка Златанова

Станимир Бойчев

УП по Хидротехника – СПП

12в кл.

16.08.23г. 9.00ч. Каб. 320 инж.Димитрина Александрова – председател

инж.Янко Станчев – член

Петър Гюдженов

Мирослав Матейски

Пътища СПП 12д кл.и М.Г. 16.08.23г. 9.00ч. Каб. 320 инж.Йоана Порязова – председател

инж.Мария Трапова – член

Петър Гюдженов

Мирослав Матейски

УП по сгради и съоръжения – СПП 12д кл. М.Г. 16.08.23г. 12.30ч. Каб. 320 инж.Красимира Стоянова – председател

инж. Атанас Тодоров – член

Петър Гюдженов

Мирослав Матейски

УП по рганизация на транспортното строителство – СПП 12д кл. М.Г. 17.08.23г. 9.00ч. Каб. 320 инж.Мария Трапова – председател

инж.Йоана Порязова – член

 

Стефка Златарева

Полина Карлова

Железопътни линии СПП 12д кл. 17.08.23г. 12.30ч. Каб. 320 инж.Мария Трапова – председател

инж.Йоана Порязова – член

 

Стефка Златарева

Полина Карлова