Участие на ученици от ПГАСГ „Арх. Камен Петков“ в дейност по проект „Птиците на Римската империя в миналото и днес“ на БДЗП

На 15.05.2023 г. май в Епископската базилика в Пловдив се проведе дейност в рамките на проекта „Птиците на Римската империя в миналото и днес”, заедно с ученици от 8д клас, класен ръководител инж. Порязова и преподавател по биология Станимир Бойчев от ПГАСГ „Арх. Камен Петков“.

Екип на Български дружество за защита на птиците представи многообразието от видове в страната и какво свързва птиците с Базиликата.
Акцент бе поставен на значението на птиците в ежедневието на древните римляни.
Разгледаха се и въпросите защо видове, които не са характерни за района на България, присъстват на голяма част от мозайките в Базиликата, както и каква е ролята на търговските пътища за екзотичните животни в миналото и защо днес тази търговия не е разрешена.

Фондация „Америка за България“ и „Приятели на Базиликата – Пловдив“, в сътрудничество с Общински институт „Старинен Пловдив“, подкрепиха проект „Птиците на Римската империя в миналото и днес“, разработен от Българското дружество за защита на птиците, чиято цел е провеждането на образователна програма.

Образователната програма е насочена към ученици от 5 до 8 клас и в дейностите ще се включат 50 ученици и техните ръководители от Пловдив и околностите. Привлечени са учители и техните възпитаници, които са част от образователните програми на БДЗП, имат изявен интерес към дейностите на организацията и реализират самостоятелно програми в рамките на специализирани ученически кръжоци.

Програмата цели да насочи внимание към значението на птиците и природа като цяло, както в миналото, така и днес. Известна е значимата роля на птиците в духовния живот и битието на римляните, като това е много добре представено на мозайките в Епископската базилика на Пловдив. На много места присъстват изображения на птици – една част одомашени видове, които и до днес запазват своето значение. Друга част от видовете са екзотични за България и с африкански произход – исторически доказателства за търговските пътища на римляните и връзката им с по-далечни места и култури. Съчетанието на заложените дейности ще въведе целевите групи в културно-историческото наследство на Епископската базилика, като се обърне по-специално внимание на значението на природата за хората през различните времена.