Транспортно строителство

ТРАНСПОРТНО СТРОИТЕЛСТВО

ПРОФЕСИЯ

Строителен техник

СПЕЦИАЛНОСТ

Транспортно строителство

СРОК НА ОБУЧЕНИЕ

5 ГОДИНИ

ПРИЕМ СЛЕД ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

Разширено изучаване на Английски език.

ДОКУМЕНТИ

Заповед № РД 09-4081/29.08.2017 г. за утвърждаване на типов учебен план

ПОВЕЧЕ ЗА ТРАНСПОРТНО СТРОИТЕЛСТВО

От най-дълбока древност, въпреки житейските трудности, въпреки световните кризи, хората строят пътища. Защото пътят е живот.

При нас в специалността „Транспортно строителство“ учениците получават знания и умения, свързани с проектирането, строителството и поддържането на пътища, улици, ЖП линии, инженерни съоръжения и конструкции, без да се омаловажат общообразователните предмети.

Завършилите тази специалност могат да продължат образованието си във висши учебни заведения или да работят като строителни техници в проектантски бюра, на строителни обекти и във всички фирми, свързани пряко или косвено с пътно и железопътно строителство. Могат да участват в решаването на градоустройствени проблеми. Една от основните фигури в проектирането и изпълнението на инфраструктурата на едно населено място е пътният строител.

Ежегодно ПГАСГ“Арх.Камен Петков“ е в договорни отношения с Държавно предприятие НК „Железопътни инфраструктури“, което изплаща стипендии през последните две години от обучението и осигурява работа на желаещите след завършване на обучението.

Придобитата ТРЕТА степен на професионална квалификация се удостоверява със свидетелство за професионална квалификация, към което по желание може да се получи ЕВРОПЕЙСКО ПРИЛОЖЕНИЕ

ПРИЕМ ПО СПЕЦИАЛНОСТТА ЗА УЧЕБНАТА 2024/2025