Парково строителство

ПАРКОВО СТРОИТЕЛСТВО

ПРОФЕСИЯ

Техник – озеленител

СПЕЦИАЛНОСТ

Парково строителство и озеленяване

СРОК НА ОБУЧЕНИЕ

5 ГОДИНИ

ПРИЕМ СЛЕД ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

Разширено изучаване на английски език

ДОКУМЕНТИ

Заповед № РД 09-4225/29.08.2017 г. за утвърждаване на типов учебен план

ПОВЕЧЕ ЗА ПАРКОВО СТРОИТЕЛСТВО И ОЗЕЛЕНЯВАНЕ

Наред с обучението по професията, учениците получават и засилена езикова подготовка, което ги прави конкурентоспособни на пазара на труда в европейски и световен мащаб.

Изучаваните специални учебни предмети формират от една страна сериозни познания в областта на инженерните, биологическите науки и екологията: строителни материали, паркова архитектура и фитодизаин, парково строителство, парково и ландшафтно проектиране, декоративна дендрология с разсадници, цветарство. От друга страна, професията е свързана с изкуството и естетиката, което е причина за включените в учебния план дисциплини, формиращи усет за хармония, естетически критерии и сериозни познания от теория на композицията, история на изкуството: рисуване, паркова перспектива, история на парковото изкуство и др.

След завършване на образованието си в ПГСАГ възпитаниците на специалността придобиват професионална квалификация „техник по озеленяване“ и възможността да работят като технически ръководители в дейностите по изграждане и поддържане на зелените площи или в проектантски фирми.

Голяма част от завършилите продължават обучението си по специалност Ландшафтна архитектура в престижни университети у нас и в чужбина.
Придобитата ТРЕТА степен на професионална квалификация се удостоверява със свидетелство за професионална квалификация, към което по желание може да се получи ЕВРОПЕЙСКО ПРИЛОЖЕНИЕ .

ПРИЕМ ПО СПЕЦИАЛНОСТТА ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024