Геодезия

ГЕОДЕЗИЯ

ПРОФЕСИЯ

Геодезист

СПЕЦИАЛНОСТ

Геодезия

СРОК НА ОБУЧЕНИЕ

5 ГОДИНИ

ПРИЕМ СЛЕД ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

Разширено изучаване на английски език

ДОКУМЕНТИ

Заповед № РД 09-4018/28.08.2017 г. за утвърждаване на типов учебен план

ПОВЕЧЕ ЗА ГЕОДЕЗИЯ

По специалността „Геодезия“ учениците, завършили успешно 12 клас, получават професионална квалификация ГЕОДЕЗИСТ. Геодезическите кадри на ПГАСГ упражняват своята професия главно в строителството на жилищни и промишлени сгради, пътни и водни съоръжения на земната повърхност и в минното дело.

Изучавайки основно геодезия, фотограметрия и картография, геодезистите получават подготовка и по маркшайдерство, земеустройство, пътно и парково строителство, което ги прави приложими в много области на националното стопанство – като технически ръководители на обекти.

Завършилите средно образование геодезисти продължават обучението си във висши учебни заведения като УАСГ, Минно-геоложки институт и др. висши строителни училища. Освен заради романтиката, геодезисти участват в научни експедиции до нови неизследвани земи за съставяне на топографски карти.
Придобитата ТРЕТА степен на професионална квалификация се удостоверява със свидетелство за професионална квалификация, към което по желание може да се получи ЕВРОПЕЙСКО ПРИЛОЖЕНИЕ.

ПРИЕМ ПО СПЕЦИАЛНОСТТА ЗА УЧЕБНАТА 2024/2025