Брокер на недвижими имоти

БРОКЕР НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

ПРОФЕСИЯ

Брокер

СПЕЦИАЛНОСТ

Недвижими имоти

СРОК НА ОБУЧЕНИЕ

5 ГОДИНИ

ПРИЕМ СЛЕД ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

Разширено изучаване на английски език

ДОКУМЕНТИ

Заповед № РД 09-4247/30.08.2017 г. за утвърждаване на типов учебен план

ПОВЕЧЕ ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

„Брокер на недвижими имоти“ е нова специалност за ПГСАГ. Нуждата от такъв вид специалисти е продиктувана от недостига на хора в бранша и от включването на специалността в единния регистър на професиите.

Работата изисква специализирана подготовка. Тя е свързана с познания за различните технологии на строителство, познания от кадастър, регулация, ЗУТ, както и различни нормативи за строителство, икономика и правно законодателство.
Реализацията на брокера на недвижими имоти може да бъде както като управител на агенция на недвижими имоти, занимаващ се с ръководство, посредничество и управление на недвижима собственост, така също и като посредник-консултант в агенция на недвижими имоти.

Брокерът се занимава с покупко-продажба, отдаване и наемане на имоти, смяна предназначението на земеделски земи.
Работата е свързана с контакти с институции, кметства, енергийни дружества, съдилища, архив, служба „Вписвания“ и др. Проучването на един имот изисква широки познания, свързани с много специфика.
След проучването следва етапът за намиране на клиенти за покупко-продажба на имоти или за отдаването им под наем. Работата е свързана и с контакти с много хора, поради което професионализмът е задължителен.
Придобитата ТРЕТА степен на професионална квалификация се удостоверява със свидетелство за професионална квалификация, към което по желание може да се получи ЕВРОПЕЙСКО ПРИЛОЖЕНИЕ.

ПРИЕМ ПО СПЕЦИАЛНОСТТА ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024