Архитектурна реставрация

АРХИТЕКТУРНА РЕСТАВРАЦИЯ

ПРОФЕСИЯ

Техник – реставратор

СПЕЦИАЛНОСТ

Архитектурна реставрация

СРОК НА ОБУЧЕНИЕ

5 ГОДИНИ

ПРИЕМ СЛЕД ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

Разширено изучаване на английски език

ДОКУМЕНТИ

Заповед № РД 09-4023/28.08.2017 г. за утвърждаване на типов учебен план

ПОВЕЧЕ ЗА АРХИТЕКТУРНА РЕСТАВРАЦИЯ

Специалността е разкрита, за да задоволи нуждата от обучени кадри, които да реализират амбициозната програма за съхранение на богатото недвижимо културно и архитектурно наследство на българския народ. Специалистите, обучени по тази професия, получават умения, за да организират и ръководят изпълнението на строително-монтажни работи при реставрационни и консервационни дейности.

Техникът-реставратор получава и научни знания за изготвянето на съставните части на проект за изпълнение на реставрационни работи, принципите за техническото нормиране на ценообразуването, отчитането и заплащането на труда. Той притежава и компетенциите за участие в разработването на тръжни документи, както и да заснема съществуващи архитектурни обекти.

Завършилите тази специалност могат да се реализират като технически ръководители основно при строителство с налични археологически находки, при укрепване и възстановяване на ценни архитектурни обекти, да работят в офертни отдели на строителни компании, да трасират сгради и съоръжения.

Придобитата ТРЕТА степен на професионална квалификация се удостоверява със свидетелство за професионална квалификация, към което по желание може да се получи ЕВРОПЕЙСКО ПРИЛОЖЕНИЕ.

ПРИЕМ ПО СПЕЦИАЛНОСТТА ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024