ОБНОВЕНА – ДИППК – СЕСИЯ „ЯНУАРИ 2023 Г.“

Държавният изпит за придобиване на професионална квалификация в частта по теория на професията ще започне в 8:30 ч. на 20.01.2023 г.

Зрелостниците да се явят най-късно в 8:00 ч в 303 кабинет в сградата на ПГАСГ „Арх. Камен Петков“.

Заповед на директора относно провеждането на ДИППК, сесия януари 2023 г.


 

Държавни изпити за придобиване на професионална квалификация (ДИППК)

График на ДИППК сесия „януари 2023 г.“

  • 17, 18 и 19.01.2023 г. – Изпит по практика на изучаваните професии и специалности;
  • 20.01.2023 г. – Изпит по теория на изучаваните професии и специалности.

Начален час за всички изпити – 8:00 ч. Учениците се явяват в сградата на ПГАСГ „Арх. Камен Петков“ не по-късно от 7:30 ч.

Заявления по образец се подават в дирекцията на гимназията, всеки работен ден от 8:30 до 16:00. Краен срок за приемане на заявления – 20.12.2022 г., включително.

На Държавен изпит за придобиване на трета степен на професионална квалификация, сесия „януари 2023 г.“ могат да се явяват лица, които са придобили право да положат държавен изпит през и преди учебната 2020/2021 година.


График на ДИППК и ЗДИППК сесия „май-юни 2023 г.“

  • 31.05, 01 и 02.06.2023 г. – Изпит по практика на изучаваните професии и специалности;
  • 23.05.2023 г. – Изпит по теория на изучаваните професии и специалности.

Лица, обучавани по учебни планове утвърдени през 2017 г. от МОН и придобили правото да положат Задължителен държавен изпит за придобиване на професионална квалификация през учебната 2021/2022, подават заявление по образец до 17.02.2023 г.

Подробна информация за Графика за провеждане на държавни изпити за професионална квалификация през учебната 2022/2023 година и заповеди на Министъра на образованието и науката, касаещи организацията и сроковете за провеждане на Държавни изпити, можете да намерите тук.