Държавни изпити за придобиване на професионална квалификация

Задължителни държавни изпити за придобиване на професионална квалификация (ЗДИППК)

Всички недопуснати до ЗДИППК, сесия май-юни 2023/2024 г. или получили оценка Слаб (2), могат да подадат заявление за явяване на ЗДИППК, сесия август-септември 2023/2024 г. в периода от 26.06 до 11.07.2024 г. в канцеларията на ПГАСГ (стая 111).

След 16:30 ч. на 11.07.2024 г. /четвъртък/ заявления за допускане до ДЗИ/ЗДИППК(ДИППК) в сесия август-септември 2023/2024 уч. година не се приемат!

Съгласно чл.3 ал.12 от Наредба №1 от 19 февруари 2020 г. за организацията и провеждането на изпитите за придобиване на професионална квалификация:

Учениците и зрелостниците не могат да променят направения избор за начина за явяване на задължителния държавен изпит/държавния изпит за придобиване на професионална квалификация в изпитните сесии на една и съща учебна година

Държавни изпити за придобиване на професионална квалификация (ДИППК)

Ученици, от випуски 2020/2021 и по-стари (обучавали се по учебни планове утвърдени преди 2017 г.), и получили право да се явят на ДИППК, могат да подадат заявление за явяване в сесия август-септември 2024 г. до 11.07.2024 г., като избират само „Изпитна тема“ и вписват вида на изпита, които следва да положат – теория и/или практика.

 


График за провеждане на ЗДИППК/ДИППК, сесия август-септември 2023/2024 учебна година

23.08.2024 г. от 8:30 ч. – част по ТЕОРИЯ на професията

Всички зрелостници, подали заявление за явяване на ЗДИППК, чрез писмен изпит върху изпитна тема от НИП и получили служебна бележка за допускане до ДЗИ/ЗДИППК, да се явят в сградата на ПГАСГ не по-късно от 7:45 ч.

Зрелостниците да носят:

  1. Документ за самоличност – лична карта, шофьорска книжка или международен паспорт;
  2. Служебната бележка за допускане до ДЗИ/ЗДИППК, сесия август-септември 2024 г.;
  3. Химикали пишещи със син цвят;
  4. Чертожни инструменти и принадлежности – съобразно спецификата на изучаваната специалност.

от 26.08.2024 г. до 28.08.2024 г., всеки ден от 08:00 ч. – част по ПРАКТИКА на професията

Всички зрелостници от специалности: „Строителство и архитектура“, „Водно строителство“, „Транспортно строителство“, „Геодезия“, „Парково строителство и озеленяване“ и „Архитектурна реставрация“, подали заявление и допуснати до ЗДИППК/ДИППК, чрез писмен изпит, да се явят в сградата на ПГАСГ на 26.08.2024 г. не по-късно от 07:15 ч.

Задължителен държавен изпит за придобиване на професионална квалификация – чрез защита на ДИПЛОМЕН ПРОЕКТ в теоретичната част и представяне на практическа разработка

Защитите на Дипломни проекти ще се провеждат в сградата на ПГАСГ по утвърден график в периода 23.08.2024 г. – 28.08.2024 г. Графика за провеждане на защити на дипломни работи, по специалности, ще бъде публикуван след 06.08.2024 г.

Всички зрелостници, предали дипломните си работи и допуснати до защита, ще получат, от председателите на съответните комисии, подробна информация за реда и условията на явяването им.

Всички зрелостници, които не са предали дипломните си работи или от сесия май-юни 2024 г. имат решение на изпитната комисия да представят нова разработка върху същото дипломно задание, трябва да предадат готовите си дипломни работи не по-късно от 05.08.2024 г. Предаването става в работни дни от 8:30 до 16:00 в канцеларията на ПГАСГ (стая 111).