ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ “АРХ. КАМЕН ПЕТКОВ ”

ЗА УЧЕНИЦИТЕ
Ученически съвет


Устав на УС/ОСУС при ПГСАГ-гр.Пловдив

Ние, представителите на класовете, членове в Ученически Съвет на ПГСАГ-гр.Пловдив, в стремежа си да изразим волята на учениците, като обявяваме верността си към общочовешките ценности: свобода, мир, хуманизъм, равенство, справедливост и търпимост; като издигаме във върховен принцип правата на личността, нейното достойнство и сигурност; като съзнаваме неотменимия си дълг да пазим и почитаме училищните ритуали, символи и традиции, прогласяваме своята решимост да създадем демократична, правова и социална училищна среда съобразена с всички законови уредби по Закона за Народната Просвета, Правилника на ПГСАГ-Пловдив и всички приети от Република България международни конвенции, описващи и/или защитаващи човешките права и свободи, за което приемаме този

У С Т А В

Глава първа
ОСНОВНИ НАЧАЛА

Чл. 1. Срок

Дейността на Ученическия съвет(УС)не се ограничава със срок.

Чл. 2. Цели и задачи

Ученическият съвет е организация, чиято дейност е свързана с вземане на решения относно учениците и учебния процес. Тези решения се представят пред Ръководството на ПГСАГ-Пловдив и Педагогическия съвет. Основната цел на УС е да осъществява връзка между учениците - от една страна и горепосочените институции - от друга. УС има четири основни задачи:

 1. Защита на правата на учащите в ПГСАГ-Пловдив в съответствие с Правилника на училището и Международните конвенции за правата на детето и човека.
 2. Съблюдава за изпълнението на задълженията на учениците в съответствие с Правилника на ПГСАГ-Пловдив.
 3. Организиране на вътре- и извънкласни занимания, състезания, концерти, конкурси и пр.
 4. Представляване на учениците пред други институции.

Глава втора
ОСНОВНИ ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА УЧЕНИЦИТЕ В УЧЕНИЧЕСКИЯ СЪВЕТ

§1. Членство в ОСУС

 1. Ученическият съвет е форма на ученическо самоуправление.
 2. Решава проблеми, засягащи учениците.
 3. Приема решения за разработването и реализирането на проекти,кампании и др.
 4. Членството в УС е доброволно. В него участват представители от всеки клас на училището - от 8 до 11 клас.
 5. Членоветe на УС от определен клас се избират чрез демократичен избор.
 6. Висш орган на УС е Общото събрание(ОСУС).
 7. Протоколите на Общото събрание се водят от секретаря.

Чл. 1. Право на членство:

1. има всеки ученик, избран за представител на класа си по демократичен начин.

Чл. 2. Приемане на членове в УС, става съгласно чл.1. от този параграф и при следните условия:

ал.1. Абсолютно съгласие от страна на кандидата за участие в УС.

Чл. 3. Наказателен кодекс

 1. Мъмрене от Председателя.
 2. Предупреждение за изключване от УС.
 3. Изключване от УС.

Чл. 4. Прилагане на чл.3 от този параграф

 1. При две поредни и безпричинни отсъствия от заседания на УС представителят на съответния клас се наказва съгласно чл.3 т.1.
 2. При три поредни и безпричинни отсъствия от заседания на УС представителят на съответния клас се наказва съгласно чл.3 т.2.
 3. При четири поредни и безпричинни отсъствия от заседанията на УС представителят на съответния клас се наказва съгласно чл.3 т.3, бива сменен съгласно чл.2. от този параграф.
 4. При още две поредни и безпричинни отсъствия от заседания на УС, направени от новия представител на съответния клас се наказва съгласно чл.3. т.3, а същият клас губи правото да участва в УС до края на учебната година.
 5. Ако член на УС има поведение, уронващо престижа на УС ПГСАГ-гр.Пловдив, чрез демократично явно гласуване в ОСУС при наличието на кворум и мнозинство, Председателят на УС има право да изгони публично този член.
 6. Ако член на УС желае да прекрати участието в УС, той е свободен да го направи, след като представи мотивите за своето решение пред ОСУС.

§2. Права и задължения на членовете на УС

Чл. 1. Права и задължения на членовете в УС.

ал.1. Всеки член има право:

 1. на един глас в ОСУС.
 2. да участва активно в управлението и работата на УС.
 3. да му бъде извинено отсъствие от събрание на УС, съгласно УСТАВА.
 4. да избира и да бъде избиран в органите на УС.
 5. да гласува, когато обсъжданите въпроси изискват това.
 6. да бъде информиран за дейността на УС.

ал.2. Всеки член на УС е длъжен:

 1. да спазва УСТАВА на УС и да изпълнява решеният на ОСУС.
 2. да участва активно в събранията на УС.
 3. да не използва, по какъвто и да е начин, УС за цели, противоречащи на УСТАВА.
 4. членът на УС не отговаря лично за задълженията на УС.
 5. членските права и задължения са непрехвърлими и не преминават върху други лица при прекратяване на членството.

Чл. 2. Права и задължения на членовете извън УС.

ал.1. Представителят на класа има право:

 1. 1. да участва активно в провеждането на часа на класа.
 2. 2. да получава съдействие, препоръки и съвети от класния ръководител, педагогическия съветник или отговорника за УС на ПГСАГ-Пловдив, по важни за класа въпроси и възникнали проблеми.

ал.2. Представителят е задължен:

 1. да осигури демократично избиране на учениците, отговарящи за различни длъжности, определени от класа, чрез явно или анонимно гласуване.
 2. да провежда избори за нов представител в края на мандата си от една година.
 3. да следи за правилното изпълнение на длъжностите в класа с мандат от една година или временните по установения от класния ръководител график, да дава съвети и да внася корекции в изпълнението им.
 4. да представлява класа пред УС на всяко негово заседание според този УСТАВ.
 5. да уведомява класа за взетите от УС решения и информира своевременно за предстоящи обсъждания, засягащи пряко или косвено интересите на класа.
 6. да осигури присъствието на всеки ученик, желаещ да участва в заседание на ОСУС, за да изяви своите собствени възгледи, да дава предложения или да участва чрез други действия според този УСТАВ.
 7. да стимулира активното участие на своите съученици в заседанията на ОСУС.
 8. да защитава всеки ученик от неговия клас, при накърняване на личното му достойнство и накърняване на човешките му права от страна на ученик, учител, друго длъжностно лице или обслужващ персонал.

§3. Длъжности в УС:

Чл. 1. Всички длъжности с мандат една година, за които може да се кандидатства по време на избори в УС, са:

 1. Председател
 2. Зам. Председател
 3. Секретар
 4. Отговорник по обратната връзка
 5. Отговорник по материалната база
 6. Отговорник по съобщенията
 7. Отговорник по вътрешния ред
 8. Отговорник по забавленията
 9. Отговорник по образователната дейност

Чл. 2. Няма длъжности с мандат, различен от една година.

Чл. 3. Други длъжности могат да се добавят чрез гласуването им от ОСУС.

§4. Структура и мандат на органите на УС:

Чл. 1. Общо събрание на УС

ал.1. Структура

1. ОСУС се състои от всички членове на УС, съобразно §1. чл.1

ал.2. Мандат

 1. ОСУС има мандат една година.
 2. Членовете на ОСУС всяка година се обновяват или запазват, съобразно §1.

ал.3. Права на ОСУС

 1. Изменя и допълва настоящия УСТАВ.
 2. Избира и освобождава членовете на ръководството на УС (включително и Председателя).
 3. Приема, освобождава и изключва членове на УС.
 4. Приема основните насоки и програма за дейността на УС.
 5. Решава и всякакви други въпроси, които намира за целесъобразно да обсъди.
ал. 4. Ред за вземане на решения:
 1. Събранието на ОСУС се счита за редовно, когато има кворум, състоящ се от минимум 50% + един от членовете на УС.
 2. При липса на кворум събранието се отлага с 15 минути на същото място и при същия дневен ред. След това то се провежда и се счита за редовно, колкото и членове да се явят.
 3. Решенията на ОСУС се вземат с обикновено мнозинство от присъстващите членове.
 4. Член на ОСУС няма право на глас при решаването на въпроси, отнасящи се до него.
 5. ОСУС решава конкретно във всеки отделен случай формата на гласуване - явно или тайно.

Глава трета
ПРЕДСЕДАТЕЛ

Чл. 1. Председателят олицетворява единството на УС и ученическата общественост в ПГСАГ-гр.Пловдив .Той ги представлява както в, така и извън ПГСАГ-гр.Пловдив .

Чл. 2. Председателят се подпомага в своята дейност от Зам. председател.

Чл. 3 Избор на Председател

 1. Председателят се избира от ОСУС във втората седмица на новата учебна година.
 2. Право на вот могат да упражнят всички членове на УС.
 3. За Председател на УС на ПГСАГ-гр.Пловдив може да бъде избран ученик, навършил 15 години.
 4. Избран е кандидат, получил кворум от 50% + 1 от членовете на УС.
 5. Зам. председател се избира след като бъде избран Председател
 6. За Зам. председател на УС на ПГСАГ-гр.Пловдив може да бъде избран ученик, навършил 15 години.
 7. Избран е кандидат, получил кворум от 50% + 1 от членовете на УС.
 8. И Председателят, и Зам. председателят могат да бъдат преизбирани само веднъж.

Чл. 4. Пълномощията на Председателя и на Зам. председателя се прекратяват предсрочно при:

 1. Доброволно отказване от поста, мотивирано с писмено или лично обяснение.
 2. Трайна невъзможност да изпълнява правомощията си, поради тежко заболяване.
 3. Гласуване вот на недоверие

(1) В случай на т.1,2 и 3 Зам. председателят встъпва в длъжността Председател до края на мандата.

(2) При невъзможност Зам. председателят да встъпи в длъжност, на негово място се избира нов Председател по начина, описан в чл. 3.

Чл. 5. Председателят на УС:

 1. Ръководи дейността на УС.
 2. Води заседснията на УС.
 3. Взима активно участие в обсъждането на въпроси, засягащи дейността на УС.
 4. Има право да гласува при вземане на решение в УС.
 5. Свиква извънредни заседания в случай, че това е необходимо.
 6. Председателят има правото да предлага кандидатури за различните длъжностни постове в РнУС(ръководството на УС).
 7. Председателят има право еднолично да отхвърли прието от УС решение вендъж през мандата си, след като ясно и точно е подкрепил противоречащото на демократичните принципи и ценности, свое решение.
 8. При отсъствие на Председателя, Зам. председателят ръководи заседанието на УС.
 9. Председателят се задължава да спазва УСТАВА на УС и Правилника на ПГСАГ-Пловдив. В нито един момент от мандата си Председателят няма право да пренебрегва законите на своето училище.

Глава четвърта
ОТГОВОРНИЦИ И СЕКРЕТАР

Чл. 1. Отговорниците

 1. Избират се по описания в УСТАВА ред.
 2. Имат право да гласуват при вземане на решение в УС.
 3. Информират ученическата общественост на ПГСАГ-Пловдив по въпроси, късаещи дейността на УС.
 4. Отговорниците могат да бъдат представители на своя клас.

Глава пета
ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА УСТАВА

Чл. 1. Всеки един член на УС е длъжен да изпълнява задълженията си, определени с този УСТАВ, Закона за народната просвета, Правилника на ПГСАГ-Пловдив и всички приети от България международни конвенции, описващи и/или защитаващи основните човешки права и свободи.

Чл. 2. Нито един от членовете на УС, както и нито един от учениците на ПГСАГ-Пловдив няма право: да петни името на България, да уронва престижа на ПГСАГ-Пловдив, да накърнява достойнството на друг човек.

Списък на членовете на УС при  ПГСАГ – гр.Пловдив 2012 / 2013г.

ПОЗИЦИЯ ИМЕ И ФАМИЛИЯ
ПРЕДСЕДАТЕЛ Магдалена Василева
Заместник Председател Тунай Емин
Ивайла Христозова
Секретар Венета Сталева
Мария Бравова
Обратна връзка Ивет Мехмедова
Съобщения Даниела Берберова
Вътрешен ред Александра Петрунова
Забавления Благовест Добрев
Образователна дейност Елена Иванова
Материална база Ванеса Рачева
Сътрудници Никола Петров
Мануела Банцова
Надежда Кавръкова
Мадлен Матейна
Антония Павлова
Даниела Кабакчиева
Златомира Салтова
Инна Славова
Лиляна Чохлева