ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ “АРХ. КАМЕН ПЕТКОВ ”

ЗА УЧЕНИЦИТЕ
Програма "Подкрепа за успех"Проект BG05M20P001-2.011-0001„Подкрепа за успех“

Проект  „Подкрепа за успех“, финансиран по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г,  продължава и през учебната 2020/2021 година.


Утвърдени групи в ПГАСГ "Арх. Камен Петков":
Английски език с ръководител Валентина  Минчева  – 2 групи с общ брой ученици 11 бр.
Английски език с ръководител Евелина Ламбрева – 1 група с общ брой ученици 6 бр.

Английски език с ръководител Кремена Дживтерова-Стоянова  – 1 група с общ брой ученици 4 бр.

Английски език с ръководител Мария Тончева – 1 група с общ брой ученици 4 бр.


 
Проект  „Подкрепа за успех“, финансиран по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г,  продължава и през учебната 2019/2020 година.

Утвърдени групи в ПГАСГ "Арх. Камен Петков":

Български език и литература с ръководител Станимира Муратева и брой ученици – 5бр

Български език и литература с ръководител Тотка Златанова и брой ученици – 4бр


Стартира проектът "Подкрепа за успех", финансиран по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г.

Утвърдени групи в ПГАСГ "Арх. Камен Петков"


Тематична област

Дейност

Клас

Брой групи

Брой ученици

Взети теми по групи през месец Юни

Ръководител

1

Математика

Обучителни трудности

8

1

6

* Ъгъл с връх, външна или вътрешна точка за окръжността
* Окръжност, описана около триъгълник
* Окръжност, вписана в триъгълник
*Четириъгълник, вписан в окръжност
*Четириъгълник, описан около окръжност

Мария Терзиева

2

Математика

Обучителни трудности

9

2

16

*Намиране на основните елементи на правоъгълен триъгълник
* Преговор върху решаване на уравнения и системи уравнения
* Преговор върху решаване на неравенства и метод на интервалите

Марияна Онова

3

Английски език

Обучителни трудности

8

2

12

Writing stories and e-mails
Futurity-will vs be going to
Past Simple tense
Present Perfect tense
Conditional sentences type 0,1
Conditional sentences type 2

Евелина Ламбрева

4

Английски език

Обучителни трудности

8

1

6

Futurity-will vs be going to
Past Simple tense
Present Perfect tense
Conditional sentences type 0,1
Conditional sentences type 2

Мария Тончева

5

Английски език

Обучителни трудности

8

1

8

Futurity-will vs be going to
Past Simple tense
Present Perfect tense
Conditional sentences type 0,1
Conditional sentences type 2

Кремена Дживтерова