ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ “АРХ. КАМЕН ПЕТКОВ ”

ЗА УЧЕНИЦИТЕ
КОНКУРС - Ученик, пример за подражание


     От името на Ученическия съвет, Спонсорите и техния представител, за трета поредна година, сме радостни да ви поканим да участвате в избор на учениците - Пример за подражание за втори учебен срок на учебната 2018- 2019 година.

   1.Начин на участие: Участието се заявява чрез надлежно попълнена по образец бланка „Заявление за участие”, подписана от класния ръководител;
   2.Право на участие: Правото си могат да упражнят всички ученици от VІІІ до ХІ класове включително;
   3.Критерии за оценка: Критериите за оценка са общо пет и са напълно обективни, съгласувани с Ученическия съвет. Те са резултат от индивидуалните постижения на ученика. Характеризират неговата успеваемост в учебния материал, дисциплина и поведение в часовете;
   4.Описание на критериите:
     •Най-висок успех;
     •Най-малък брой неизвинени отсъствия;
     •Най-малък брой закъснения за час;
     •Най-малък брой забележки за лошо поведение в час;
     •Най-малък брой извинени отсъствия.
   5.Оценяване: Оценяването се извършва на базата на критериите, по точкова система. Максималният брой точки е 100, разпределени по следния начин:
     •33 т. за среден успех 6.00;
     •25 т. за нулев брой неизвинени отсъствия;
     •20 т. за нулев брой закъснения за час;
     •15 т. за нулев брой забележки за лошо поведение в час;
     •7 т. за нулев брой извинени отсъствия.
     Важно е да се отбележи, че не следва да се попълват от класните ръководители извинени отсъствия на ученик, който е вземал участие в извънкласни форми на обучение и/ или други академични/ спортни мероприятия, например: олимпиади; спортни състезания; участие в проекти и др. подобни. Класните ръководители трябва да получат и впишат в бланката-заявление за участие, броя на отсъствия, забележки и закъснения за час за втория учебен срок, а НЕ за цялата учебна година. Целта е да се постигне равнопоставеност при оценяването между първия и втория срок на кандидатстващите ученици. Така, ако конкретен ученик е натрупал отсъствия, забележки или закъснения през първия учебен срок, то те няма да се вземат предвид при кандидатстването му за втория срок.
   6.Класиране и обявяване на резултатите: Класирането и обявяването на резултатите ще се извърши от Комисия в състав:
     •Председател- Председател на Ученическия съвет;
     •Членове: 1. Заместник- председател на Ученически съвет;
                       2. Спонсор или негов представител.
   7.Срокове: Срокът за подаване на заявленията е до 24.06.2019 г. / в пощенската кутия на г-жа Ева Дичева. Връчването на еднократните стипендии ще се състои на 26.06.2019 г. в Актовата зала на ПГАСГ „Арх. Камен Петков” от 12.30 ч.
   8.Награден фонд: Наградният фонд е разделен поотделно за момичета и момчета както следва: първо място- по 400 лв.; второ място- по 100 лв.; от трето до десето място включително- по 50 лв. 
   9.Наградният фонд за определяне на ученик- Пример за подражание за учебната 2018-2019 година е отделен от фонда по т.8. и ще бъде пазен в тайна до деня на връчването. В класирането във връзка с определянето на най- примерен ученик ще участват поне четири ученика, а именно- определените момиче и момче- ученици пример за подражание за първи и втори срок!
     Класните ръководители имат задължението да осигурят присъствието на всички ученици, подали заявления за участие на 26 юни в 12.30 ч.