ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ “АРХ. КАМЕН ПЕТКОВ ”

СПЕЦИАЛНОСТИАРХИТЕКТУРНА РЕСТАВРАЦИЯ

ПРОФЕСИЯ

Техник – реставратор

СПЕЦИАЛНОСТ

Архитектурна реставрация

СРОК НА ОБУЧЕНИЕ

5 ГОДИНИ

ПРИЕМ СЛЕД ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

Разширено изучаване на английски език

ПОВЕЧЕ ЗА Архитектурна реставрация

Специалността е разкрита, за да задоволи нуждата от обучени кадри, които да реализират амбициозната програма за съхранение на богатото недвижимо културно и архитектурно наследство на българския народ. Специалистите, обучени по тази професия, получават умения, за да организират и ръководят изпълнението на строително-монтажни работи при реставрационни и консервационни дейности.

Техникът-реставратор получава и научни знания за изготвянето на съставните части на проект за изпълнение на реставрационни работи, принципите за техническото нормиране на ценообразуването, отчитането и заплащането на труда. Той притежава и компетенциите за участие в разработването на тръжни документи, както и да заснема съществуващи архитектурни обекти.

Завършилите тази специалност могат да се реализират като технически ръководители основно при строителство с налични археологически находки, при укрепване и възстановяване на ценни архитектурни обекти, да работят в офертни отдели на строителни компании, да трасират сгради и съоръжения.

Продобитата ТРЕТА степен на професионална квалификация се удостоверява със свидетелство за професионална квалификация, към което по желание може да се получи ЕВРОПЕЙСКО ПРИЛОЖЕНИЕ.

ПРИЕМ ПО СПЕЦИАЛНОСТТА ЗА УЧЕБНАТА 2018/19

СПЕЦИАЛНОСТ
БРОЙ УЧЕНИЦИ
СРОК НА ОБУЧЕНИЕ
СТЕПЕННА ПРОФ.
КВАЛИФ.
ИЗУЧАВАН ЧУЖД ЕЗИК БАЛООБРАЗУВАНЕ
ИЗПИТИ
БАЛООБРАЗУВАЩИ ПРЕДМЕТИ
УТРОЕНА ОЦЕНКА
ОТ ТЕСТ ПО:
ОЦЕНКА ОТ
ТЕСТ ПО:
ОЦЕНКИТЕ ОТ СВИДЕТЕЛСТВО ЗА
ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ:
Архитектурна реставрация 26 5 III Англ. език Математика БЕЛ Математика Физика

МАКСИМАЛЕН БАЛ 36