ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ “АРХ. КАМЕН ПЕТКОВ ”

СПЕЦИАЛНОСТИПАРКОВО СТРОИТЕЛСТВО

ПРОФЕСИЯ

Техник - озеленител

СПЕЦИАЛНОСТ

Парково строителство и озеленяване

СРОК НА ОБУЧЕНИЕ

5 ГОДИНИ

ПРИЕМ СЛЕД ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

Разширено изучаване на английски език

Повече за парково строителство и озеленяване

Наред с обучението по професията, учениците получават и засилена езикова подготовка, което ги прави конкурентоспособни на пазара на труда в европейски и световен мащаб.

Изучаваните специални учебни предмети формират от една страна сериозни познания в областта на инженерните, биологическите науки и екологията: строителни материали, паркова архитектура и фитодизаин, парково строителство, парково и ландшафтно проектиране, декоративна дендрология с разсадници, цветарство. От друга страна, професията е свързана с изкуството и естетиката, което е причина за включените в учебния план дисциплини, формиращи усет за хармония, естетически критерии и сериозни познания от теория на композицията, история на изкуството: рисуване, паркова перспектива, история на парковото изкуство и др.

След завършване на образованието си в ПГСАГ възпитаниците на специалността придобиват професионална квалификация "техник по озеленяване" и възможността да работят като технически ръководители в дейностите по изграждане и поддържане на зелените площи или в проектантски фирми.

Голяма част от завършилите продължават обучението си по специалност Ландшафтна архитектура в престижни университети у нас и в чужбина.
Продобитата ТРЕТА степен на професионална квалификация се удостоверява със свидетелство за професионална квалификация, към което по желание може да се получи ЕВРОПЕЙСКО ПРИЛОЖЕНИЕ .

ПРИЕМ ПО СПЕЦИАЛНОСТТА ЗА УЧЕБНАТА 2018/19

СПЕЦИАЛНОСТ
БРОЙ УЧЕНИЦИ
СРОК НА ОБУЧЕНИЕ
СТЕПЕННА ПРОФ.
КВАЛИФ.
ИЗУЧАВАН ЧУЖД ЕЗИК БАЛООБРАЗУВАНЕ
ИЗПИТИ
БАЛООБРАЗУВАЩИ ПРЕДМЕТИ
УТРОЕНА ОЦЕНКА
ОТ ТЕСТ ПО:
ОЦЕНКА ОТ
ТЕСТ ПО:
ОЦЕНКИТЕ ОТ СВИДЕТЕЛСТВО ЗА
ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ:
Парково строителство и
озеленяване
26 5 III Англ. език Математика БЕЛ Математика Биология

МАКСИМАЛЕН БАЛ 36