ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ “АРХ. КАМЕН ПЕТКОВ ”

СПЕЦИАЛНОСТИВОДНО СТРОИТЕЛСТВО

ПРОФЕСИЯ

Строителен техник

СПЕЦИАЛНОСТ

Водно строителство

СРОК НА ОБУЧЕНИЕ

5 ГОДИНИ

ПРИЕМ СЛЕД ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

Разширено изучаване на английски език

Повече за Водно строителство

Специалността изучава съвременните методи и начини за водоснабдяване и канализации на населени места, жилищни сгради и промишлени обекти, пречистване на питейни и отпадъчни води, корекция на реки, напояване и отводняване на площи, язовири и др.

Учениците усвояват система от знания и умения за проектирането, строителството, монтажа и експлоатацията на обектите, свързани с водното строителство. Обучават се за изготвяне на сметна документация и придобиват начални практически умения за организация и изпълнение на строителството.

Учениците се обучават за работа с програмен продукт AutoCAD за изчертаване на строителни чертежи.
За по-добро усвояване на учебния материал, за онагледяването му се използват чертежи и макети, посещение на строителни обекти.
Продобитата ТРЕТА степен на професионална квалификация се удостоверява със свидетелство за професионална квалификация, към което по желание може да се получи ЕВРОПЕЙСКО ПРИЛОЖЕНИЕ.

ПРИЕМ ПО СПЕЦИАЛНОСТТА ЗА УЧЕБНАТА 2018/19

СПЕЦИАЛНОСТ
БРОЙ УЧЕНИЦИ
СРОК НА ОБУЧЕНИЕ
СТЕПЕННА ПРОФ.
КВАЛИФ.
ИЗУЧАВАН ЧУЖД ЕЗИК БАЛООБРАЗУВАНЕ
ИЗПИТИ
БАЛООБРАЗУВАЩИ ПРЕДМЕТИ
УТРОЕНА ОЦЕНКА
ОТ ТЕСТ ПО:
ОЦЕНКА ОТ
ТЕСТ ПО:
ОЦЕНКИТЕ ОТ СВИДЕТЕЛСТВО ЗА
ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ:
Водно строителство 26 5 III Англ. език Математика БЕЛ Математика Физика

 МАКСИМАЛЕН БАЛ 36