ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ “АРХ. КАМЕН ПЕТКОВ ”

СПЕЦИАЛНОСТИСТРОИТЕЛСТВО & АРХИТЕКТУРА

ПРОФЕСИЯ

Строителен техник

СПЕЦИАЛНОСТ

Строителство и архитектура

СРОК НА ОБУЧЕНИЕ

5 ГОДИНИ

ПРИЕМ СЛЕД ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

Разширено изучаване на английски език

Разширено изучаване на немски език

Повече за строителство и архитектура

Това е специалността с най-широко приложение в строителството.
Само в тази специалност учениците изучават разширено два западни езика /немски или английски/ с оглед да продължат образованието си в чужди европейски и американски университети. От друга страна това ги прави конкурентоспособни на трудовия пазар за работа с чужди фирми.

Специалистът с тази професия организира подготвителните дейности на строителната площадка, организира и контролира спазването на ЗБУТ на работните места. Организира и ръководи изпълнението на отделните видове СМР, измерва и участва в оценяването и изпитването на извършените СМР.

Строителният техник, специалност "Строителство и архитектура", участва в разработването на инвестиционни проекти във фаза работен проект по части архитектурна и конструктивна. Той притежава компетенциите да подготвя скици /визи/ за проектиране и може да участва в разработването на оферти и тръжни документи, както и да заснема съществуващи постройки, да трасира сгради и съоръжения и да дава строителна линия и ниво.

Завършилите тази специалност могат да се реализират като технически ръководители основно във високото строителство, да работят като технически сътрудници и във фирми за строителен надзор, да работят в технически и офертен отдел на големи строителни компании, както и в техническите служби на общини /кметства/.

За развитието на една държава и стандарта на живот на хората в нея се съди по построените сгради и съоръжения – така е от древни времена, така ще бъде и в бъдеще, защото професията „строител“ винаги е била търсена и предпочитана.
Продобитата ТРЕТА степен на професионална квалификация се удостоверява със свидетелство за професионална квалификация, към което по желание може да се получи ЕВРОПЕЙСКО ПРИЛОЖЕНИЕ .

ПРИЕМ ПО СПЕЦИАЛНОСТТА ЗА УЧЕБНАТА 2018/19

СПЕЦИАЛНОСТ
БРОЙ УЧЕНИЦИ
СРОК НА ОБУЧЕНИЕ
СТЕПЕННА ПРОФ.
КВАЛИФ.
ИЗУЧАВАН ЧУЖД ЕЗИК БАЛООБРАЗУВАНЕ
ИЗПИТИ
БАЛООБРАЗУВАЩИ ПРЕДМЕТИ
УТРОЕНА ОЦЕНКА
ОТ ТЕСТ ПО:
ОЦЕНКА ОТ
ТЕСТ ПО:
ОЦЕНКИТЕ ОТ СВИДЕТЕЛСТВО ЗА
ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ:
Строителство и архитектура
с английски език
26 5 III Англ. език Математика БЕЛ Математика Физика
Строителство и архитектура
с немси език
26 5 III Англ. език Математика БЕЛ Математика Физика

 МАКСИМАЛЕН БАЛ 36