ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ “АРХ. КАМЕН ПЕТКОВ ”

ЗА ГИМНАЗИЯТА

Правилници и Планове


Годишен план за квалификационната дейност на педагогическия и непедагогическия персонал в ПГАСГ "Арх. Камен Петков" - Пловдив, за учебната 2019/2020г.

Целият документ е наличен за изтеглянв в .docx формат.


Годишен комплексен план

за дейността за 2019/20 година. 

Целият документ е наличен за изтеглянв в .docx формат.

Правилник за устройството и дейността на ПГАСГ "Арх. Камен Петков" 2019/2020г.

Целият документ е наличен за изтеглянв в .docx формат.

Годишен комплексен план

за дейността за 2018/19 година. 


Целият документ е наличен за изтеглянв в .pdf формат.

ПРАВИЛНИК

за вътрешният трудов ред за 2017/18 година. 

Целият документ е наличен за изтеглянв в .pdf формат.

ПРАВИЛНИК

за работата на педагогическият съвет. 

Целият документ е наличен за изтеглянв в .pdf формат.

ПРАВИЛНИК

за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата.

Целият документ е наличен за изтеглянв в .pdf формат.

ПЛАН

за квалификационната дейност.

Целият документ е наличен за изтегляне в .pdf формат.

ПЛАН

за изпълнение на дейностите по стратегията за развитие на ПГАСГ.

Целият документ е наличен за изтегляне в .pdf формат.