ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ “АРХ. КАМЕН ПЕТКОВ ”

ЗА ГИМНАЗИЯТА

Правилници и Планове


МЕРКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТОизтегли документа

Целият документ е наличен в .pdf формат


БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТАизтегли документа

Целият документ е наличен в .pdf формат


МЕРКИ И ПРАВИЛА ЗА РАБОТА НА ПГАСГ „АРХ. КАМЕН ПЕТКОВ” ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2020 – 2021 ГОДИНА В УСЛОВИЯТА НА COVID 19, СЪОБРАЗЕНИ С „НАСОКИ ЗА РАБОТА НА СИСТЕМАТА НА УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2020-2021 ГОДИНА В УСЛОВИЯТА НА COVID-19” НА МОН И МЗ И УТВЪРДЕНИ СЪС ЗАПОВЕД НА ДИРЕКТОРА № 851 / 09.09.2020 Г.


изтегли документа

Целият документ е наличен в .pdf формат


ГОДИШЕН ПЛАН ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНАизтегли документа

Целият документ е наличен в .pdf формат

ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА ПГАСГ „АРХ. КАМЕН ПЕТКОВ” ГР. ПЛОВДИВ


изтегли документа

Целият документ е наличен в .pdf формат