ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ “АРХ. КАМЕН ПЕТКОВ ”

ЗА ГИМНАЗИЯТА

Училищно настоятелство


Вътрешни правила

Професионална гимназия по Архитектура, Строителство и Геодезия арх. Камен

Устав на училищното настоятелство

Професионална гимназия по Архитектура, Строителство и Геодезия арх. Камен

Kакво е СУН при ПГ САГ

Професионална гимназия по Архитектура, Строителство и Геодезия арх. Камен

Отчет за паричните потоци 2015 г.

Отчет за приходите и разходите за 2015 г.

Счетоводен баланс към 31.12.2015 г.