ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ “АРХ. КАМЕН ПЕТКОВ ”

ЗА ГИМНАЗИЯТА

Административни услуги


СПИСЪК НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ 

 1. Заявление за дубликат на диплома
 2. Заявление за дубликат на свидетелство за професионална квалификация
 3. Заявление за академична справка
 4. Заявление за валидиране
 5. Заявлениеза Държавен изпит за професионална квалификация
 6. Заявлениеза извиняване на отсъствия
 7. Заявление за освобождаване от ФВС
 8. Заявлениеза СФО от ученик
 9. Заявление за СФО от родител
 10. Заявление за СФО изпити
 11. Заявление за постъпване на работа
 12. Зоавлениеза прекратяване на трудовите правоотношения
 13. Заявление за прием в 8 клас
 14. Заявление за прием в училище от родител
 15. Заявлениеза записване на ученик на свободно място
 16. Заявление за отписване от училище от родител_началото на годината
 17. Заявление за отписване от училище от родител
 18. Заявление за отписване от училище 
 19. Заявление за промяна на специалност
 20. Заявление за разширена професионална подготовка
 21. Заявление за втори чужд език
 22. Заявление за ЗИП професионална подготовка
 23. Заявление за ЗИП
 24. Заявление за СИП
 25. Заявление за ФУЧ
 26. Заявление за спортни дейности
 27. Заявление за членство в училищното настоятелство