ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ “АРХ. КАМЕН ПЕТКОВ ”

ЗА ГИМНАЗИЯТА

Профил на купувача


2016 година

Доставки 04.11.2014

Предмет: Доставка на 14 броя компютърни конфигурации и мултифункционално устройство за нуждите на ПГАСГ „арх. Камен Петков” гр. Пловдив по Национална програма „Модернизация на материалната база в училище за 2014 г.”, Модул „Подобряване на училищната среда”, Дейност 1- „Обновяване на учебно-техническото оборудване на кабинети за практическо обучение, работилници” на Портала за обществени поръчки под номер 9035535 от 04.11.2014 г.

Вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки и поддържане на профила на купувача в ПГАСГ "Арх.Камен Петков" гр.Пловдив

Доставки 04.11.2014

Предмет: Доставка на 14 броя компютърни конфигурации и мултифункционално устройство за нуждите на ПГАСГ „арх. Камен Петков” гр. Пловдив по Национална програма „Модернизация на материалната база в училище за 2014 г.”, Модул „Подобряване на училищната среда”, Дейност 1- „Обновяване на учебно-техническото оборудване на кабинети за практическо обучение, работилници” на Портала за обществени поръчки под номер 9035535 от 04.11.2014 г.

Вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки и поддържане на профила на купувача в ПГАСГ "Арх.Камен Петков" гр.Пловдив