Notice: Only variables should be passed by reference in /home/loelec119/domains/pgasg-plovdiv.com/modules/news/controllers/index.php on line 17
"МЕРКИ И ПРАВИЛА ЗА РАБОТА НА ПГАСГ „АРХ. КАМЕН ПЕТКОВ” ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2020 – 2021 ГОДИНА В УСЛОВИЯТА НА COVID 19" - pgasg-plovdiv.com

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ “АРХ. КАМЕН ПЕТКОВ ”

НОВИНИ

"МЕРКИ И ПРАВИЛА ЗА РАБОТА НА ПГАСГ „АРХ. КАМЕН ПЕТКОВ” ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2020 – 2021 ГОДИНА В УСЛОВИЯТА НА COVID 19"

14.09.2020

ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА КОМИСИЯТА  ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА МЕРКИ И ПРАВИЛА ЗА РАБОТА НА ПГАСГ „АРХ. КАМЕН ПЕТКОВ” ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2020 – 2021 ГОДИНА В УСЛОВИЯТА НА COVID 19, СЪОБРАЗЕНИ С „НАСОКИ ЗА РАБОТА НА СИСТЕМАТА НА УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2020-2021 ГОДИНА В УСЛОВИЯТА НА COVID-19” НА МОН И МЗ

 

 От 15.09.2020 г. присъствено стартиране и провеждане на образователния процес в дневна форма на обучение за всички ученици в ПГАСГ „Арх. Камен Петков”.

 

1.     Мерки за намаляване на рисковете от предаване на инфекцията

А. Задължителни  мерки:

 

Спазване на общите здравни мерки;

Носене на лични предпазни средства (маски или шлемове).

Носенето на маска или шлем е задължително:

-                     в общите закрити части на учебната сграда - преддверие, фоайета, стълбища, коридори, санитарни възли, медицински кабинет, учителска стая, библиотека– за всички ученици, учители, служители, както и за външните за институцията лица;

-                     в класните стаи и другите учебни помещения (бази за учебно-практическо обучение, кабинети, физкултурен салон, хранилища);

-                     в училищните автобуси.

Носенето на маска или шлем в класната стая от учениците е по желание.

Маските за учениците се осигуряват от учениците, респ. техните родители.

Дезинфекция на повърхностите и проветряване.

Необходимо е ежедневно двукратно (преди началото и след приключване на смяната) влажно почистване и дезинфекция на всички критични точки – подове, бюра, чинове, маси, дръжки на врати, прозорци, ключове за осветление, бутони на асансьори, парапети, уреди, екрани, тоалетни чинии, мивки, кранове и др., а при наличие на потвърден случай на COVID-19 хигиенните и дезинфекционните мероприятия трябва да се увеличат, като в зависимост от обектите варират от 4 пъти на ден до дезинфекция на всеки час.

            Учебните стаи се проветряват по време на всяко междучасие, като се обръща специално внимание на кабинетите, учителската стая, физкултурния салон, лабораториите, работилниците, хранилищата, в които повърхностите, мишките, клавиатурите и инструментите се дезинфекцират във всяко междучасие.

Във всички санитарни помещения и тоалетни е необходимо да се следи за изразходването и своевременното осигуряване на течен сапун или дезинфектанти, еднократни салфетки за подсушаване на ръцете, тоалетна хартия, както и регулярно изхвърляне на боклука.

На дезинфекция и почистване подлежи и училищния автобус преди и след всеки курс.

            Подробни инструкции за алгоритъма на дезинфекцията ще намерите наhttps://www.mh.government.bg/media/filer_public/2020/03/25/ncipd_recomm_disinfection_covid19_dobavjane_grajdani.pdf.

Засилена лична хигиена и условия за това:

·         Осигуряване на течаща топла вода и сапун във всяко санитарно помещение, както и в тоалетните за всички ученици и работещи.

·         Поставяне на автоматични дозатори за дезинфектант за ръце на входа на училището, в учителската стая и в коридорите, а при възможност - и в класните стаи, лабораториите и работилниците, като тяхната употреба следва да е контролирана.

·         Създаване на навици за миене на ръцете с течен сапун и топла вода след посещение на тоалетната,  след отдих на открито.

·         Правилно използване на дезинфектант за ръце, който се нанася върху чисти ръце.

·         Елиминиране на вредни навици, свързани с докосване на лицето, носа, устата и очите.

Създаване на вътрешноучилищна организация и спазване на правилата във връзка с епидемията :

·         Определяне от директора на лице, отговорно за организация и спазване на правилата във връзка с епидемията. – инж. Тодор Денев

·         Разпределяне на отговорностите в училищния екип и задълженията на останалия персонал, в т.ч. и графици за дежурства.

·         Ангажиране на Ученическия съвет в процеса по спазване на мерките и правилата;

·         Директорът запознава  персонала и учениците от със здравните изисквания;

·         Охраната запознава  външните посетители със здравните изисквания;

·         Поставяне на информационни материали за коронавирус;

·         Създаване на организация на хигиенните и дезинфекционните дейности и запознаване с инструкциите за начина на ползване на съответните биоциди, вкл. и правилното приготвяне на дезинфекционните разтвори, за биоцидите, които не са годни за употреба, съгласно издадените от МЗ разрешения, от медицинското лице и  ЗДАСД;

·         Административните услуги, предоставяни от ПГАСГ, да се предоставят по електронен път;

·         Съчетаване на часовете по теория с посещения на строителни обекти;

·         Провеждане на часовете по практика, компютърно чертане, двойка часове по езици и др.

Максимално ограничаване на контактите между ученици от различни паралелки при осъществяване на заниманията по интереси. -  Предлагаме да няма клубове по интереси тази учебна година. ??? или група само от един клас

 

Б. Препоръчителни мерки :

 

За осигуряване на дистанция между паралелките:

Класни стаи и учебен процес

·         Учебен процес, организиран по класни стаи;

·         Провеждане на максимален брой часове на открито, когато метеорологичната обстановка позволява това;

·         Осигуряване на физическо разстояние между масата/катедрата/бюрото на учителя и първия ред маси/чинове на учениците, в т.ч. и чрез освобождаване на първия ред маси/чинове, с цел спазване на дистанция от поне 1,5 метра по време на обучение.

Коридори и стълбища

·         Влизането в сградата на училището да се осъществява през двата входа;

·         Свободен режим за ползване на тоалетните.

Училищен двор

·         Максимално ограничаване на влизането на външни лица в сградата на училището чрез маркиране на зони за достъп на родители в двора и в близост до входа.

·         Провеждане на повече занятия навън.

·         Провеждане на занятия извън училището, когато това е удобно, мястото е по-широко и по-безопасно и не е свързано с риск и много време за придвижване

 

Комуникация. Учителска стая

·         Ограничаване на близката комуникация между учители и на престоя им в учителската стая и хранилищата;.

·         По-голяма част от комуникацията да се осъществява в електронна среда (по телефон, електронна поща, платформи и др.), а при необходимост от пряка комуникация се спазват изискванията на физическа дистанция и носене на защитни маски или шлем.

·         Комуникацията с родителите да се осъществява предимно с електронни средства, а индивидуалните срещи и консултации се провеждат по предварителна уговорка и при спазване на изискванията на МЗ.

·         Провеждане на родителски срещи, събрания на Обществения съвет, общи събрания и педагогически съвети в електронна среда, а при нужда от пряка комуникация в по-голямо помещение, което гарантира спазване на правилата на МЗ.

Физкултурен салон

·         Използване на физкултурния салон само в месеците, когато не е възможно провеждане на часовете на открито и възможност за провеждане на часа и в други подходящи помещения в училището.  При невъзможност, поради спецификата на сезона, във физкултурния салон се провеждат часовете само на един клас.

Библиотека

·         Да не влизат повече от двама ученици и да са на отстояние един от друг.

 

За подпомагане на комуникацията между съответната РЗИ и училището

·         Предварително уточняване между училището и съответната РЗИ при съмнение или случай на COVID-19 на имената, телефоните за връзка и електронните адреси на лицата за контакт в двете институции.

·         Съвместно обсъждане и предоставяне от РЗИ за улеснение на типови бланки, които да подпомогнат бързата и точна информация, която се изисква от училището, при съмнение или случай на COVID-19.

·         Съвместно обсъждане и предоставяне от РЗИ за улеснение на училището на бланка с отметки за поредността от задължителни стъпки, които предприема при съмнение или случай на COVID-19, както и за отговорните лица.

 

За осъществяване на извънкласни и извънучилищни занимания по интереси

·         Максимално ограничаване на наемането на външни лектори за дейностите, които може да се осигурят от учители в училището. / Студенти?

·         Ограничаване на отдаването за ползване на училищната база на външни институции..

 

За подпомагане на преминаване от присъствено обучение към обучение в електронна среда от разстояние:

 

 • Създаване на групи за бърза комуникация (директори – РУО, учители – ръководство, учители – родители, учители – ученици).

·         Публикуване на училищния сайт и запознаване на учениците с брошурата с препоръки за безопасна работа в интернет https://sacp.government.bg/sites/default/files/SafeNet_DAZD2020.pdf, както и с

Правилата за безопасност на децата и учениците в компютърната мрежа и с  Препоръките относно безопасно провеждане на дистанционно обучение в онлайн среда.

 • Разработване или споделяне чрез сайта на училището на ръководства за учители, ученици, родители за ОЕСР и на ресурси:
  • Ръководства с инструкции за ползване на платформата или платформите за обучение .
  • Ръководства за учители - линкове към електронните ресурси, записи на видеоуроци на учители, качени на сайта на училището, и т.н.
  • Ръководства за ученици - електронни ресурси, добри училищни практики за екипна работа и групови проекти на техни съученици, активно включване в процеса на обучение.
  • Ръководства за родители - електронни ресурси за проследяване на график, уроци с теми от учебното съдържание, обратна връзка /форум или друго.
  • Ръководства за дигитализация на учебното съдържание – посочени електрони ресурси, линкове към Националната електронна библиотека с ресурси и други електронни платформи, които предоставят безплатно учебно съдържание в интерактивен и иновативен модел.

 

В. Възпитателните мерки включват:

·         Провеждане на периодични разговори/беседи в рамките на 5-10 минути, съобразени с възрастовите особености на учениците, за правилата, личната отговорност и живота на всеки един от нас в условията на епидемия от COVID-19.

·         Напомняне на учениците  да докосват по-малко предмети в класната стая

и в останалите помещения, както и да не споделят храни и напитки.

·         Даване на личен пример на учениците от педагогическите специалисти и непедагогическия персонал.

·         Поставяне на видно място – в коридори/класни стаи/столове/тоалетни информационни материали (плакати) за правилна хигиена на ръцете, спазване на физическа дистанция, респираторен етикет, носене на защитни маски.

 

2.     Правила за поведение при съмнение или случай на COVID-19

Поведението на ученици, учители и служители в случай на COVID-19 в училището е подчинено както на мерки за подготовка за евентуална среща с вируса, така и на спазването на конкретни правила при наличие на симптоми или в случай на положителен резултат за COVID-19 по метода PCR на ученик или на член на колектива в училището.

 

А. Подготвителните мерки изискват:

·         Обособяване на място за изолиране на ученик или лице с грипоподобни симптоми / в изолатор на првия етаж/.

·         Медицинските лица в училище осъществяват, в началото на първа и втора смяна, медицински филтър за наличие на грипоподобни симптоми  и  недопускане в сградата на училището на лица във видимо нездравословно състояние, като работата им се подпомага от учителите, които влизат в първия учебен час и могат да им подадат обратна информация за общото състояние на учениците.

·         Организиране на разяснителна кампания и обучение на педагогическите и непедагогическите специалисти да разпознават симптомите на COVID-19, за да може по-бързо да се определят потенциалните заболели.

·         Информиране на родителите за прилаганите здравни протоколи и за начина на уведомяването им при възникване на съмнение за случай на COVID-19, както и за последващите мерки.

 

Задължителните здравни протоколи за поведение при съмнение или случай на
COVID-19 се изготвят от медицинските лица в училището.

 

Б. При наличие на един или повече симптоми при ученик (повишена телесна температура, кашлица, хрема, задух, болки в гърлото, умора, мускулни болки, гадене, повръщане, диария и др.) следва:

 

Първоначално поведение

·                    Ученикът се изолира незабавно във вътрешното помещение на медицинския  кабинет, докато не се прибере у дома.

·                    На ученика се поставя маска, съобразена с възрастта му.

·                    Незабавно се осъществява връзка с родителите/настойниците и се изисква да вземат ученика, като се съобразяват с необходимите превантивни мерки(носене на маски за лице, използване на личен транспорт при възможност).

·                    На родителите/настойниците се припомнят процедурите, които трябва да следват – да се избягва физически контакт и да се консултират със семейния лекар на ученика (първо по телефона) за преценка на здравословнотомусъстояние и последващи действия съобразно конкретната ситуация, вкл. необходимост от провеждане на тест за коронавирус.

·                    След  като ученикът напусне помещението, се извършва щателна дезинфекция в кратък срок с биоцид с вирусоцидно действие, при спазване на изискванията за дезинфекция.

·                    Стриктно се спазват превантивните и ограничителните мерки.

·                    Ученикът се допуска отново в присъствено обучение в училище само срещу медицинска бележка от семейния лекар, че е клинично здрав и това е допустимо.

 

В случай на положителен резултат за COVID-19 по метода PCR на ученик

·                    Родителите информират директора, който незабавно се свързва с РЗИ и ѝ предоставя списък с учениците и учителите, които са били в контакт с ученика в съответствие с указанията на РЗИ.

·                    Идентифициране на контактните лица и мерките, които да се предприемат в училището, се разпореждат от РЗИ и се предписват на директора.

·                    Лицата, които се поставят под задължителна карантина, се определят от РЗИ, в зависимост от конкретната ситуация, но като правило под 14-дневна карантина се поставят следните лица след извършена оценка на риска и определени като близки контактни:

o   Ученици от същата паралелка – като родители/настойници се инструктират за провеждане на наблюдение за поява на клинични симптоми и признаци за COVID-19 и навременно уведомяване на личния лекар на детето и на РЗИ.

o   Учители и друг персонал, осъществили незащитен контакт със заразеното лице: на разстояние по-малко от 2 м и за повече от 15 минути или без носене на защитна маска за лице.

o   Други ученици, осъществили незащитен контакт със заразеното лице: на разстояние по-малко от 2 м и за повече от 15 минути или без носене на защитна маска за лице.

·                     Незащитеният контакт със заразеното лице трябва да е осъществен в период от два дни преди до 14-дни след появата на оплаквания, а при установен асимптомен носител на COVID-19 – от два дни преди до 14 дни след вземането на проба за изследване по метода PCR.

·                    Всички контактни лица се инструктират за провеждане на домашната карантина и наблюдение за поява на клинични симптоми и признаци за COVID-19 и навременно уведомяване на личния лекар на детето и на РЗИ.

·         При карантиниране на контактно дете членовете на домакинството му се

самонаблюдават за симптоми на COVID-19 в рамките на 14-те дни на карантината на детето и още 14 дни след тази карантина. При поява на симптоми уведомяват РЗИ и личните лекари, независимо дали детето е проявило или не симптоми, с оглед на безсимптомно протекла инфекция при децата и възможно заразяване на възрастни в домакинствата.

·                    След отстраняване на заразения ученик и съучениците му се извършва продължително проветряване, влажно почистване и крайна дезинфекция на всички повърхности,  предмети и помещенията, до които е имал контакт ученикът в последните 48 часа, след което стаята/помещенията може да се използват за учебни занятия. 

·                    Осигурява се психологическа подкрепа, като формата й може да варира в зависимост от конкретната ситуация.

 

В. При наличие на един или повече симптоми при възрастен- учител, служител (повишена телесна температура, кашлица, хрема, задух, болки в гърлото, умора, мускулни болки, гадене, повръщане, диария и др.):

 

Първоначално поведение

·                    Лицето незабавно се изолира и му се предоставя маска, която да постави на лицето си, ако връщането у дома не е възможно в същия момент.

·                    Избягва се физически контакт с други лица.

·                    При възможност използва личен транспорт за придвижване.

·                    Осъществява консултация с личния си лекар за преценка на състоянието му и за последващи действия, в т.ч. и за решение дали е нужно да се направи тест.

·                    Директорът на училището предоставя на съответната РЗИ списък с контактните на лицето учители и ученици в съответствие с указанията на РЗИ.

·                    Информират се родителите на учениците, които са били в контакт с лицето.

·                    След като лицето напусне помещението, се извършва щателна дезинфекция в кратък срок с биоцид с вирусоцидно действие, при спазване на изискванията за дезинфекция.

·                    Стриктно се спазват превантивните и ограничителните мерки.

·                    Лицето се допуска отново на работа в училище само срещу медицинска бележка от семейния лекар, че е клинично здраво и това е допустимо.

 

В случай на положителен резултат за COVID-19 по метода PCR на възрастен човек

·                    Лицето информира директора на училището, който незабавно се свързва с РЗИ, която извършва епидемиологично проучване с цел оценка на риска от разпространение на инфекцията в училището и в семейството и в зависимост от това се предприемат най-адекватните мерки за изолацията в конкретния случай.

·         Директорът на училището предоставя на съответната РЗИ списък с учителите и

учениците, които са били в контакт с лицето в съответствие с указанията на РЗИ.

·                    Идентифицирането на контактните лица, както и мерките, които следва да се предприемат в училището,се разпореждат от РЗИ и се предписват на директора на съответното училище.

·                    Лицата, които се поставят под задължителна карантина, се определят от РЗИ в зависимост от конкретната ситуация, но като правило под 14-дневна карантина се поставят лица след извършена оценка на риска и определени като високорискови контактни:

o   Учители и друг персонал, осъществили незащитен контакт със заразеното лице: на разстояние по-малко от 2 м и за повече от 15 минути или без носене на защитна маска за лице.

o   Други ученици, осъществили незащитен контакт със заразеното лице на разстояние по-малко от 2 м и за повече от 15 минути или без носене на защитна маска за лице.

·                  Незащитеният контакт със заразеното лице трябва да е осъществен в период от два дни преди до 14-дни след появата на оплаквания, а при установен асимптомен носител на COVID-19 – от два дни преди до 14 дни след вземането на проба за изследване по метода PCR.

·      Всички контактни лица се инструктират за провеждане на наблюдение по време на домашната карантина за поява на клинични симптоми и признаци за COVID-19 и за навременно уведомяване на личните лекари и на РЗИ.

·      След отстраняване на заразеното лице се извършва продължително проветряване, влажно почистване и крайна дезинфекция на повърхностите в класните стаи, помещенията и предметите, до които е имало контакт лицето в последните 48 часа, след което класните стаи и другите помещения може да се използват за учебни занятия или други цели.

·                    Осигурява се психологическа подкрепа, като формата й може да варира в зависимост от конкретната ситуация.

 

3.     Алгоритъм за превключване към обучение в електронна среда от разстояние

 

А. Основания за обучение в електронна среда от разстояние(ОЕСР)

В тази връзка и с цел възможност за навременна подготовка за преминаване към ОЕСР се очаква Министерството на здравеопазването да анонсира:

·         прагови стойности (критерии) и за заболелите от COVID-19, при които ще се преминава на обучение в електоронна среда;

·         актуализирани критерии (прагови стойности) за броя заболели в училището/населеното място/региона от сезонни респираторни вируси, при който в училището/населеното място/региона ще се обявява грипна епидемия.

ОЕСР не бива да се смесва с дистанционната форма на обучение. По същество това не е различна форма на обучение, различни са средата (електронна) и средствата (с помощта на информационните технологии), както и това, че учителят и учениците не са физически на едно и също място.

Когато учениците от отделна паралелка, по решение на РЗИ в резултат на положителен PCR тест на ученик от паралелката, са поставени под карантина, паралелката продължава обучението си в електронна среда от разстояние по утвърденото седмично разписание за периода на карантината, след което се завръща обратно в училище.

Ако по решение на РЗИ няколко или всички паралелки в училището са поставени под карантина, обучението на учениците в тези паралелки продължава в електронна среда от разстояние по утвърденото седмично разписание за периода на карантината, след което се завръщат обратно в училище.

В случаите на отстраняване от работа на учител, поради положителен резултат от PCR тест, при осъществяван близък контакт на учителя с ученици от повече паралелки, учениците от всички тези паралелки преминават към ОЕСР за времето на карантината, след което се завръщат обратно в училище. При спазени изисквания за осъществена дистанция с учениците обучението на учениците продължава присъствено в училище със заместващ учител.

При обявяване от компетентните органи в населеното място, региона или страната на извънредна обстановка или в случаите на извънредни и непредвидени обстоятелства  ПГАСГ преминава  към ОЕСР за срока на извънредната обстановка или на извънредните и непредвидени обстоятелства.

Преминаване към обучение в електронна среда от разстояние за отделен ученик се допуска по здравословни причини в случаите, ако отсъствието му е за период до 30 дни, когато има желание, разполага с необходимите технически и технологични възможности и физическото му състояние позволява да се включи в уроци заедно със съучениците си от класа, като:

·         Ученикът наблюдава, без обаче да може да участва активно в урока

·         Учителят осъществява двупосочно педагогическо взаимодействие само с учениците в реалната класна стая (включването на ученик чрез виртуална връзка не пречи на учителя да осъществи пълноценно педагогическо взаимодействие с учениците в реалната класна стая)

·         Ученикът не подлежи на оценяване

·         Формата на обучение на такъв ученик не се променя и остава дневна

Тази възможност за компенсаторно обучение се осъществява чрез камера и микрофон на или свързано с електронно устройство. Камерата в класната стая задължително е насочена към учебната дъска и/или към учителя, но не и към учениците.

В допълнение на общо основание на такъв ученик училището може да предостави консултации и обща подкрепа за преодоляване на образователни дефицити, както и психологическа подкрепа.

Обучение в електронна среда от разстояние за отделен ученик, който е

 карантиниран по решение на РЗИ в резултат на положителен PCR тест на член от домакинството му. Описаните по-горе условия се отнасят и за този случай.

Организирането и провеждането на ОЕСР се извършват от учителите в рамките на уговорената продължителност на работното време, като при нормална продължителност на работното време за отчитане на денякатоработенучителяттрябва да имапоне 5 астрономически часа работа, свързана с осъществяване на обучението, или поне 25 астрономически часа седмично (5 часа среднодневно) при работна седмица от 5 работни дни. За дните, отчетени като работни, се дължат уговорените възнаграждения, съгласно колективния  трудов договор и/или вътрешните  правила за работна заплата. При намалена продължителност  на работното време изискването се прилага пропорционално.

 

                 Б. Задължителните мерки за плавно преминаване от присъствено обучение към обучение в електронна среда от разстояние включват:

Осигуряване на защита на личните данни на учителите и учениците и сигурността на информацията в електронна среда.

Събиране на база данни в училището с актуални профили и имейли на учениците.

Избор на платформа за осъществяване на обучението и комуникацията, като се прилага следният приоритетен ред:

·         Използване на единна платформа за цялото училище и прилагани приложения и начини за комуникация в паралелката.

Избор на начин за осъществяване на обучението и комуникацията:

·         Синхронно ОЕСР (поставят се отсъствия и оценки)

·         Асинхронно ОЕСР (не се поставят отсъствия, но в процеса на оценяване се отчитат участието и ангажираността на ученика)

·         Редуване на синхронно и асинхронно ОЕСР (отсъствия се поставят само за часовете на синхронно ОЕСР)

Определяне на Екип за подкрепа при осъществяването на ОЕСР и на Организационен екип / Ани Главчева, Станимир Бойчев, Гергана Пейковска, Иван Чилибинов/

Изготвяне на списък със заместващи учители и на учители, които имат умения и възможности да осъществяват ОЕСР (в т.ч. студенти от висшите училища, обучавани за учители)

 

4.     Съпътстваща подкрепа за учениците, пропуснали присъствените учебни занятия

 

На учениците, пропуснали учебни занятия се предоставя обща подкрепа под формата на консултации и допълнително обучение за преодоляване на образователни дефицити, в зависимост от конкретния случай, класа, техническите и технологичните възможности. Те ще може да се осъществяват присъствено и/или в електронна среда от дистанция, като се използват и възможностите на проекта “Подкрепа за успех” по ОП НОИР.

 

5.     Поддържане на добър психоклимат и намаляване на ситуациите на напрежение, стрес и дезинформация

А. За родители и ученици

В помощ е разработеният от Асоциация „Родители“ наръчник за родители, който може да се намери на: https://drive.google.com/file/d/19FPprH5evfjvAOG3q48QtgWmod6u1kBM/view?usp=sharing.

Линкът към наръчника ще бъде качен в сайта на училището.

Мерките, описани в тези насоки, следва да се прилагат, без това да създава напрежение и усещане за опасност.

Б. Стъпки за осигуряване на здравословен психоклимат по отношение на работата в колектива, както и със семейството:

Обсъждане и информиране.

·         Правилата в училище, трябва да бъдат приети от Педагогическия съвет;

·         Одобрените от училището правила следва да бъдат представени на родителите и учениците по подходящ начин.

·         Правилата трябва да бъдат представени с необходимите пояснения и аргументация от страна на класните ръководители, като това ще даде необходимата увереност и спокойствие от страна на родителите.

·         Правилата следва да бъдат отворени и променяни винаги, когато бъде оценена необходимостта от това, но всяка промяна трябва да бъде представяна на колектива и на семействата.

Класните ръководители задължително уведомяват родителите, като изпращат електронни съобщения чрез електронен дневник, електронни приложения и/или електронна поща:

·      В началото на учебната година - за създадената организацията, предприетите мерки и за правилата, които следва да се спазват в училището.

·      Регулярно – веднъж седмично, за епидемичната ситуация в училището.

·      Извънредно - при наличие на болен ученик, учител или служител или промяна в някоя от мерките и правилата в училището.

 

Познаване и прилагане.

За отговорници за прилагане на правилата се определят М. Матейски, Спас Колчев, Асен Райнов, Ст. Киряков .

 

Подкрепа при затруднения.

                 При неспазване на правилата в училището от страна на член на колектива или от ученик/родител е необходимо да се проведе разговор и да се окаже подкрепа, която може да се изразява в разговор и обсъждане на причините, но преди всичко в търсене на пътища за тяхното отстраняване.

Родителите и учителите трябва да демонстрират чрез своето поведение осъзнатата необходимост от спазването на всяко правило и при необходимост да го разясняват на учениците. Така чрез техния личен пример учениците много по-лесно ще възприемат правилата и това ще снеме напрежението от непрекъснатото им повтаряне.

                       

Добави коментар