Държавни изпити за придобиване на професионална квалификация

Задължителни държавни изпити за придобиване на професионална квалификация (ЗДИППК)

Всички ученици от 12 клас, випуск 2023/2024 година подават Заявление за явяване на ЗДИППК, сесия „май-юни 2023/2024 г.“  от 01.12.2023 г.  до 15.12.2023 г., чрез класните си ръководители.

Ученици, от випуски 2021/2022 г. и 2022/2023 г., които желаят да се явяват на ЗДИППК – сесия май-юни 2023/2024 г., подават заявление в канцеларията на гимназията:

  • за явяване чрез изпитна тема (теория и/или практика) или защита на дипломен проект – до 15.12.2023 г.;
  • за явяване на ЗДИППК само чрез изпитна тема (теория и/или практика) – до 16.02.2024 г.;

Държавни изпити за придобиване на професионална квалификация (ДИППК)

Ученици, от випуски 2020/2021 и по-стари (обучавали се по учебни планове утвърдени преди 2017 г.), и получили право да се явят на ДИППК, подават заявление до 16.02.2024 г., като избират само „Изпитна тема“ и вписват вида на изпита, които следва да положат – теория и/или практика.

 


ГРАФИК на дейностите за организиране и провеждане на ЗДИППК, за учебната 2023/2024 година