За контакти

Контакт с нас

НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ ПОСЕТИТЕЛИ НА САЙТА:

МОЛЯ, ИНФОРМИРАЙТЕ СЕ ЗА ОТГОВОРНОСТИТЕ НА ВСЕКИ ЗАМЕСТНИК – ДИРЕКТОР
И СЛЕД КАТО ПРЕЦЕНИТЕ КОЙ МОЖЕ ДА ВИ ИНФОРМИРА ПО ВЪПРОСА, КОЙТО ВИ ИНТЕРЕСУВА,
МУ ПОЗВЪНЕТЕ ИЛИ МУ ПИШЕТЕ НА ИМЕЙЛА. БЛАГОДАРИМ ВИ !


ИНЖ. АТАНАСКА ВЪЛКАНОВА

ДИРЕКТОР


КАТЯ ТИКЛАРОВА

СЕКРЕТАР

Работно време на канцеларията: от 8:00 ч. до 16:30 ч. с обедна почивка от 12.00 – 12.30 ч.

тел: 032 632339, 0878122704; е–mail: info-1690272@edu.mon.bg


АСЕН РАЙНОВ

ЗАМЕСТНИК – ДИРЕКТОР УЧЕБНА ДЕЙНОСТ

тел: 0879882739; е–mail: asen.raynov@edu.mon.bg

Отговаря за:


ДИМИТРИЯ СТЕФАНОВА

ЗАМЕСТНИК – ДИРЕКТОР УЧЕБНА ДЕЙНОСТ 

тел: 0878311427; е–mail: dimitria.stefanova@edu.mon.bg

Отговаря за:

 • Дневна форма на обучение за XI и XII клас –поправителни изпити, изпити за промяна на оценка и окончателна оценка в XII клас
 • Държавни зрелостни изпити – ДЗИ
 • Олимпиади – вътрешен и областен кръг
 • Координатор към училищния координационен съвет
 • Наредба за приобщаващо образование – обща и допълнителна подкрепа
 • Проект „Подкрепа за успех“

ИНЖ.  ИВАН ЧИЛИБИНОВ

ЗАМЕСТНИК – ДИРЕКТОР ПО УЧЕБНО – ПРОИЗВОДСТВЕНА ДЕЙНОСТ

тел: 0879311427; е–mail: inzh.ivan.chilibinov@edu.mon.bg

Отговаря за:


МАРИЯ ПЕЙЧИНОВА

ЗАМЕСТНИК – ДИРЕКТОР ПО АДМИНИСТРАТИВНО – СТОПАНСКА  ДЕЙНОСТ

тел: 0878122302; е–mail: maria.at.peychinova@edu.mon.bg

Отговаря за:

 • Стипендии
 • Трудови договори и трудови книжки
 • Спонсорства, дарения и др.
 • Материално-техническа база и хигиена
 • Договорни отношения с фирми, наеми, поддръжка, ремонтни работи, оценка на риска

 https://www.facebook.com//ПГАСГ-Арх-Камен-Петков -104600785645266/

https://www.instagram.com/pgasg_arh_kamen_petkov/