За контакти

Контакт с нас

НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ ПОСЕТИТЕЛИ НА САЙТА:

МОЛЯ, ИНФОРМИРАЙТЕ СЕ ЗА ОТГОВОРНОСТИТЕ НА ВСЕКИ ЗАМЕСТНИК – ДИРЕКТОР
И СЛЕД КАТО ПРЕЦЕНИТЕ КОЙ МОЖЕ ДА ВИ ИНФОРМИРА ПО ВЪПРОСА, КОЙТО ВИ ИНТЕРЕСУВА,
МУ ПОЗВЪНЕТЕ ИЛИ МУ ПИШЕТЕ НА ИМЕЙЛА. БЛАГОДАРИМ ВИ !


ИНЖ. АТАНАСКА ВЪЛКАНОВА

ДИРЕКТОР


КАТЯ ТИКЛАРОВА

СЕКРЕТАР

Работно време на канцеларията: от 8:00 ч. до 16:30 ч. с обедна почивка от 12.00 – 12.30 ч.

тел: 032 632339, 0878122704; е–mail: info-1690272@edu.mon.bg


АСЕН РАЙНОВ

ЗАМЕСТНИК – ДИРЕКТОР УЧЕБНА ДЕЙНОСТ

тел: 0879882739; е–mail: zaasen@abv.bg

Отговаря за:

 • Прием на ученици
 • Дневна форма на обучение VIII, IX, X клас (електронен дневник, лични картони, контрол на книгата за подлежащи)
 • Национално външно оценяване за X клас НВО
 • Квалификационна дейност по Наредба № 15
 • Проект за квалификация

ДИМИТРИЯ СТЕФАНОВА

ЗАМЕСТНИК – ДИРЕКТОР УЧЕБНА ДЕЙНОСТ 

тел: 0878311427; е–mail: dimastefanova@gmail.com

Отговаря за:

 • Дневна форма на обучение за XI и XII клас –поправителни изпити, изпити за промяна на оценка и окончателна оценка в XII клас
 • Държавни зрелостни изпити – ДЗИ
 • Олимпиади – вътрешен и областен кръг
 • Координатор към училищния координационен съвет
 • Наредба за приобщаващо образование – обща и допълнителна подкрепа
 • Проект „Подкрепа за успех“

ИНЖ.  ИВАН ЧИЛИБИНОВ

ЗАМЕСТНИК – ДИРЕКТОР ПО УЧЕБНО – ПРОИЗВОДСТВЕНА ДЕЙНОСТ

тел: 0879311427; е–mail: chilibinov@outlook.com

Отговаря за:

 • Държавни квалификационни изпити по теория и практика за придобиване на професионална квалификация
 • Учебна и производствена практика
 • Валидиране
 • Договори с фирми
 • ЗБУТ

МАРИЯ ПЕЙЧИНОВА

ЗАМЕСТНИК – ДИРЕКТОР ПО АДМИНИСТРАТИВНО – СТОПАНСКА  ДЕЙНОСТ

тел: 0878122302; е–mail: mpei4@abv.bg

Отговаря за:

 • Стипендии
 • Трудови договори и трудови книжки
 • Спонсорства, дарения и др.
 • Материално-техническа база и хигиена
 • Договорни отношения с фирми, наеми, поддръжка, ремонтни работи, оценка на риска

 https://www.facebook.com//ПГАСГ-Арх-Камен-Петков -104600785645266/

https://www.instagram.com/pgasg_arh_kamen_petkov/