ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ “АРХ. КАМЕН ПЕТКОВ ”

ЗА ГИМНАЗИЯТА

Правилници и Планове


ПРАВИЛНИКА ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА ПГАСГ,,Арх.Камен Петков" 2018-2019

Целия документ е наличен за изтегляне в .pdf формат.

Годишен комплексен план

за дейността за 2018/19 година. Целия документ е наличен за изтеглянв в .pdf формат.

ПРАВИЛНИК

за вътрешен трудов ред за 2017/18 година. Целия документ е наличен за изтеглянв в .pdf формат.

ПРАВИЛНИК

за работа на педагогически съвет. Целия документ е наличен за изтеглянв в .pdf формат.

ПРАВИЛНИК

за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата. Целия документ е наличен за изтеглянв в .pdf формат.

ПЛАН

за квалификационна дейност. Целият документ е наличен за изтеглянв в .pdf формат.

ПЛАН

за изпълнение на дейностите по стратегията за развитие на ПГАСГ. Целия документ е наличен за изтеглянв в .pdf формат.