ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ “АРХ. КАМЕН ПЕТКОВ ”

НОВИНИ

Информация за заслужено признание

18.06.2015

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ „СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“,
ДЕПАРТАМЕНТ ЗА ИНФОРМАЦИЯ И УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА УЧИТЕЛИ
Голямата награда на XI Национален конкурс за образователно-програмни продукти, 2015 година за комплескно прилагане на ИКТ в образованието,

категории: “Методика“ и „Софтуерен продукт“

отива mв град Пловдив

Заслугата за това е на Радка Спасова Атанасова, преподавател по български език и литература, главен учител в ПГАСГ“Арх.Камен Петков“, Пловдив.Тя се включва в конкурса с разработени и реализирани от нея образователно –програмни продукти. От години експериментира като действащ преподавател в средното образование, съчетавайки в работата си традиционни и интерактивни педагогически методи и стратегии. Използва ИКТ в обучението и непрекъснато обогатява своя инструментариум. Своеобразни нейни сътрудници са различни софтуерни продукти и образователни платформи

/Microsoft PowerPoint, Activ Inspire, Envision, Iportal, Second Life и др.

Добави коментар