ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ “АРХ. КАМЕН ПЕТКОВ ”

КОНТАКТИ

НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ ПОСЕТИТЕЛИ НА САЙТА :

МОЛЯ ИНФОРМИРАЙТЕ СЕ ЗА ОТГОВОРНОСТИТЕ НА ВСЕКИ ЗАМЕСТНИК- ДИРЕКТОР И 

СЛЕД КАТО ПРЕЦЕНИТЕ КОЙ МОЖЕ ДА ВИ ИНФОРМИРА ПО ВЪПРОСА , КОЙТО ВИ ИНТЕРЕСУВА , 

МУ ПОЗВЪНЕТЕ ИЛИ МУ ПИШЕТЕ НА ИМЕЙЛА .БЛАГОДАРИМ ВИ !


МАРИАНА СПАСОВА -ДИРЕКТОР

  0878122701

Магдалена Мъглижанова –

 Завеждащ административна служба

Работното време е от 8:00 ч. до 16:30 ч. с обедна почивка от 12.00-12.30. 
Е-поща, предназначена за въпроси: pgsag_plovdiv@abv.bg

Телефони на администрацията:

032/632334

Служебни бележки и удостоверения за транспорт се издават само в голямото междучасие- от 9:50 ч. до 10:10 ч. и от 15:35 ч. до 15:55 ч.

Дубликати на дипломи  се издават с входирано заявление до Директора на гимназията.

За да се приеме или отпише  ученик , трябва да  попълни заявление, което може да се изтегли от сайта на гимназията.МАРИЯ АНГЕЛОВА –ЗАМЕСТНИК – ДИРЕКТОР УЧЕБНА ДЕЙНОСТ  0879882739  032623059 ma.pgsag.pv@gmail.com

ДНЕВНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ-приравнителни, поправителни изпити , изпити за промяна на оценки, за оформяне на срочни и годишни оценки

УЧИЛИЩНИ ТЪРЖЕСТВА,БАЗАРИ и др

РЕКЛАМНА ДЕЙНОСТ-ЦЕЛОГОДИШНА

КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ

ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ

PISA

ДИМИТРИЯ СТЕФАНОВА- ЗАМЕСТНИК – ДИРЕКТОР УЧЕБНА ДЕЙНОСТ  0878311427   032623059       dimastefanova@gmail.com

САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

ДЪРЖАВНИ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ

ОЛИМПИАДИ

КООРДИНАТОР КЪМ УЧИЛИЩНИЯ КООРДИНАЦИОНЕН СЪВЕТ И КООРДИНАЦИОНЕН ЕКИП / НАРЕДБА ЗА ПРИОБЩЕВАЩОТО ОБРАЗОВАНИЕ /

ИНЖ.ВЕЛИЧКА ДИМОВСКА- ЗАМЕСТНИК – ДИРЕКТОР ПО УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕНА ДЕЙНОСТ  0879311427  vdimovska@abv.bg

ДЪРЖАВНИ КВАЛИФИКАЦИОННИ ИЗПИТИ ПО ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

УЧЕБНА И ПРОИЗВОДСТВЕНА ПРАКТИКА

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ НА ПГАСГ , РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА КАБИНЕТИ И КЛАСНИ СТАИ

МАРИЯ ПЕЙЧИНОВА- ЗАМЕСТНИК – ДИРЕКТОР ПО АДМИНИСТРАТИВНО-СТОПАНСКА  ДЕЙНОСТ  0878122302   032632336  mpei4@abv.bg

ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ЗА ОТПУСКАНЕ НА СТИПЕНДИИ

ПОДПОМАГА ДИРЕКТОРА ПРИ ОРГАНИЗИРАНЕТО И КОНТРОЛА НА АДМИНИСТРАТИВНО-СТОПАНСКАТА ДЕЙНОСТ В ГИМНАЗИЯТА

ТРУДОВИ ДОГОВОРИ И ТРУДОВИ КНИЖКИ

СПОНСОРСТВА , ДАРЕНИЯ И ДР.

МАТЕРИАЛНО- ТЕХНИЧЕСКА БАЗА И ХИГИЕНА

ДОГОВОРНИ ОТНОШЕНИЯ С ФИРМИ , НАЕМИ , ПОДДРЪЖКА , РЕМОНТИ РАБОТИ , ОЦЕНКА НА РИСКА


Заявление за прием в училище - родител
Заявление за отписване от училище - родител

Запиши се за електрония бюлетин на ПГАСГ "Арх.Камен Петков" и получавай актуална информация за всички новости.

Запиши се

Къде се намираме

сателитна карта на ПГ САГ